Den mediepolitiske aftale

Den mediepolitiske aftale

Som blev indgået af regering sammen med Venstre, Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti den 9. oktober er nu ved at blive indarbejdet i radio- fjernsynsloven.

SAML har indgivet høringssvar som kan læses via dette link. Og det samlede høringsmateriale kan findes her.

Som det fremgår af høringssvaret har vi ikke så mange yderligere bemærkninger end vi tidligere har givet udtryk for.

Vi er stadig af den opfattelse, at puljen til drift af de mange ikke-kommercielle radio- og tv-stationer er alt for lille til at dække det behov, der er for driftsstøtte. I sær efter den seneste udbudsrunde af ledig sendetid på FM-båndet.

I medieaftalen indgår bl.a. at Kulturstyrelsen skal igangsætte et udredningsarbejde, der skal udmunde i konkrete forslag til en nyordning af tilskuds- og tilladelsessystemet under involvering af repræsentanter fra lokalradio- og tv-branchen samt brugersiden.

Dette arbejde er startet ved, at Kulturstyrelsen har indbudt til rundbordssamtaler, hvor formålet var at få input til hvordan tilskuds- og tilladelsessystemet kan ændres. Det er i medieaftalen bestemt, at der fremover kun gives støtte til programvirksomhed, som reelt har et publikum, og som handler om lokale forhold.

Derudover skal det overvejes, om ikke-kommercielt lokalradio og –tv på sigt skal distribueres ved hjælp af radiofrekvenser, eller om distributionen ikke mere hensigtsmæssigt kan finde sted via internettet.  Og det skal i den forbindelse desuden overvejes en omlægning af støtten til lokal-tv, og på sigt måske også lokal radio, så der åbnes mulighed for at støtte disse former for ikke-kommerciel programvirksomhed på internettet.

SAML har som bekendt i flere år ønsket, at der tilskuds- og tilladelsesordningen blev evalueret med henblik på en ændring af systemet, således at der ikke er de samme muligheder for kassetænkning som vi har oplevet gennem de senere år.

Men formuleringerne i Medieaftalen, at der kun skal gives tilskud til stationer som reelt har et publikum og som handler om lokale forhold, er vi noget betænkelige ved.

Spørgsmålet er først og fremmest, hvordan man kan måle om en station reelt har et publikum og hvad der forstås ved lokale forhold?

SAML har givet udtryk for disse betænkeligheder og foreslået, at begrebet lokal forankring bruges i stedet for lokal indhold, idet lokal forankring er et mere objektivt kriterie.

Lokal dialog og debat, dvs. alt der rører sig i lokalområdet, (som ikke nødvendigvis er et geografisk afgrænset område) kan være en måde at fortolke begrebet på. Public access er et andet væsentligt element, samt ikke mindst den rolle og de muligheder den lokale station har.