Blog

SAML’s høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

It is Recalled attention of the parliamentary parties in June a new media policy agreement for 2015 – 2018. This agreement must now be transformed into law with The Associated notices and circulars during the fall so that law can take effect from 1 January 2015. The Ministry of Culture issued draft two draft law amen ding the Law on Radio and Television Broadcasting in consultation July 3, 2014 with the consultation period 15 August 2014. SAML obviously overkill submitted a response which can be read here. It translated out consultation material can be read here. There are several at two the good åtgärder in the bill, but there are excelent more bad actions, as evidenced by our responses.

SAML Board will of course in the time to do what is possible two get changed in the bill.

Høring over beretning om medieansvar og medieetik

The Parliamentary Culture Committee and Legal Affairs Committee proposes the establishment of a parliamentary working group to examine the possibilities for better protection of sensitive information and effective supervision of public institutions as well as private companies addressing them. The working group’s report number three can be read here.

SAML Board finds the proposal interesting and has therefore submitted the following consultation, which can be read in full here.

SAML – Internetportal og Den Mobile Medieskole

De ikke-kommercielle lokale medier er i en lang årrække blevet underprioriteret. Og der er ikke taget hensyn til de ønsker, der ved adskillige lejligheder er blevet fremsat af såvel lokalradio og lokal-tv stationer.

Der er derfor et stort behov for en fælles interesseorganisation, der kan varetage de ikke-kommercielle mediers interesser. Det har SAML gjort i en årrække. Der har været afholdt konferencer, lavet lobbyarbejde, skrevet debatindlæg osv.

De resultater SAML har opnået er støtte til en fælles Internetportal for ikke-kommercielle lokalradioer, samt støtte til en Mobil Medieskole, der kan tilbyde gratis undervisning til ikke-kommercielle lokalradioer.
Det er til gengæld ikke lykkedes for SAML at opnå de samme resultater for ikke-kommerciel lokal-tv. Det er ikke fordi vi ikke har forsøgt, og vi arbejder stadig med samme mål. SAMLs grundholdning er, at såvel lokal-tv som lokalradio er to sider af samme sag og bør have samme muligheder. Derfor søger vi lignende støttemuligheder for lokal-tv, som vi har opnået for lokalradio. SAML vil derfor arbejde for at lokalradio og lokal-tv med tiden får en fælles Internetportal.

Når det har været så svært at komme igennem med vores synspunkter, skyldes det den regeringssammensætning vi har haft i de senere år. Der bliver kort fortalt satset på kommercielisering af alle medier og ikke på hvilken funktion, medierne har i lokalsamfundet. Det kan fylde os med undren, at regeringen ikke ønsker at satse på den lokale debat – på borgernes egne holdninger og meninger, at de ikke ønsker at give dem stemme til at udtrykke sig i lokalsamfundet. For SAML er det for eksempel helt absurd, at man laver en public servicepulje, der kun kan søges af de kommercielle. Deres hovedinteresse er som bekendt at tjene penge, og ikke at være et talerør for borgerne i de lokale samfund. Samtidig har bladdøden blandt lokalaviser gjort, at der er kommet for stor afstand mellem borgerne og de store mediemonopoler. Det er jo lokalsamfundet borgerne er klar over hvilke behov og ønsker, de har. Det her det reelle demokrati og meningsdannelse udfolder sig og ikke på Christiansborg.

Det vil gerne vil opnå med SAML og Internetportalen er at skabe en interesseorganisation hvor borgerne kan komme til orde på egne betingelser. En interesseorganisation som politikerne bliver nødt til at lytte til og tage hensyn til. Det kan vi gøre hvis I aktivt begynder at bruge portalen som talerør for jeres meninger. Så det er vores håb at vi i fællesskab kan skabe bedre muligheder for de .ikke-kommercielle lokale medier.

God vind

Erik Baard Hornekær
SAML

Førstehjælp til dit radioprogram / programudvikling

Mandag den 10. marts til torsdag den 13. marts 2014 på Jyderup Højskole

Tilbyder Den Mobile Medieskole i samarbejde med Jyderup og Vallekilde Højskoler alle medarbejdere og frivillige på de ikke-kommercielle radiostationer følgende kursus …

Førstehjælp til dit program / Programudvikling

Hvorfor laver I radio? Hvilke målgrupper henvender radioen sig til og hvordan får I kontakt til lytterne? Er redaktionen løbet tør for ideer? Gider lytterne ikke ringe ind til programmet? Eller kunne I tænke jer at få inspiration til at slippe en helt ny udsendelse løs i æteren?

Få kritisk og konstruktiv hjælp af erfarne journalister.

Kurset vil lægge vægt på vidensdeling og erfaringsudveksling og vil indeholde prøveudsendelser.

Kurset afholdes på Jyderup Højskole, Sølystvej 2, 4450 Jyderup. www.jyderuphojskole.dk

Underviser

Kerstin Øhlenschlreger, blev journalist i 1994 og har stort set arbejdet med radio siden som vært , reporter, producer, redaktør og chef. Kerstin har primært arbejdet på DR P3 men også på Pl og Radio24syv. Kerstin har erfaring med både seriøs musikformidling, features og reportager, kulturstof – men også en masse sjov og lytterbaseret radio på P3. Kerstin underviser i radio, interviewteknik og ideudvikling samt coacher kreative kunstnere på Artlab.

Praktisk

Kurset er gratis for alle frivillige og medarbejdere på ikke-kommercielle radiostationer,  dvs. ophold, undervisning og transport betales af Den Mobile Medieskole ved SAML. Transportudgifter refunderes ved fremsendelse af vedlagte rejseafregning til SAML, Søndergade 12, 1. sal, Postboks 1221, 9100 Aalborg.

Tilmelding skal ske til SAML ved Gitte Thomsen, enten på mail saml@saml.dk eller på tlf. 9813 9681. Tilmelding er bindende , og skal ske senest onsdag den 5. marts 2014.

I tilfælde af udeblivelse vil radiostationen/kursisten blive opkrævet et gebyr på kr. 300,-.

Hver kursist opfordres til at medbringe et program, produceret af kursisten selv.

Program

Mandag den 10. marts

Kl. 11.30 Ankomst og indkvartering

Kl. 12.30 Frokost

Kl.13 .30 Velkomst og introduktion til ugen – det handler primært om ideudvikling og interviews

Kl. 14.00 Oplæg om ideer ved Kerstin og første lille ideopgave …

Kl. 15.15 Pause

Kl. 15.30 Interview oplæg del 1 ved Kerstin

Første opgave: at interviewe hinanden om radio fx hvorfor laver I radio? Hvem henvender I jer til?  En bestemt oplevelse med radio?

Kl. 18:00 Aftensmad

Aftenhygge – evt gåtur ved Skarresø

 

Tirsdag 11. marts

Kl. 8:30 morgensamling

Kl. 9:30 feedback på interviewopgave

Kl. 10:30 pause

Kl.11:00 ideudvikling med udgangspunkt i jeres egne programmer/ programelementer eller dem I ønsker at lave i fremtiden 🙂

Kl. 12:30 frokost

Kl. 13.30 introduktion til at strukturere en ide og at pitche

Kl. 14:00 gruppearbejde -vi arbejder videre med jeres ideer

Kl. 15:00 pitch og feedback

Kl. 15:30 pause

Kl.16:00 opgave

Kl. 18:30 aftensmad

Kl. 19:30  foredrag: Det kommende medieforlig ved Gitte Thomsen, SAML

 

Onsdag  12. marts

Kl. 9:30 feedback på opgaven fra i går

Kl. 10:30 interview del to – det handler om gode og mindre gode spørgsmål

Kl. 12:30 frokost

Kl. 13:30 sociale medier og jeres programmer – hvordan bruger I dem mere aktivt?

Kl. 14:00 programudvikling fortsat – evt dummy produktion

Kl. 18:30 aftensmad

Kl. 19:30 koncert med sangskriver

 

Torsdag den 13 marts

Kl. 8:30 morgensamling

Kl. 9:30 erfaringer – opsamling og ideer fra de sidste dage

Kl. 12:30 Frokost

Afrejse

Den mediepolitiske aftale

Den mediepolitiske aftale

Som blev indgået af regering sammen med Venstre, Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti den 9. oktober er nu ved at blive indarbejdet i radio- fjernsynsloven.

SAML har indgivet høringssvar som kan læses via dette link. Og det samlede høringsmateriale kan findes her.

Som det fremgår af høringssvaret har vi ikke så mange yderligere bemærkninger end vi tidligere har givet udtryk for.

Vi er stadig af den opfattelse, at puljen til drift af de mange ikke-kommercielle radio- og tv-stationer er alt for lille til at dække det behov, der er for driftsstøtte. I sær efter den seneste udbudsrunde af ledig sendetid på FM-båndet.

I medieaftalen indgår bl.a. at Kulturstyrelsen skal igangsætte et udredningsarbejde, der skal udmunde i konkrete forslag til en nyordning af tilskuds- og tilladelsessystemet under involvering af repræsentanter fra lokalradio- og tv-branchen samt brugersiden.

Dette arbejde er startet ved, at Kulturstyrelsen har indbudt til rundbordssamtaler, hvor formålet var at få input til hvordan tilskuds- og tilladelsessystemet kan ændres. Det er i medieaftalen bestemt, at der fremover kun gives støtte til programvirksomhed, som reelt har et publikum, og som handler om lokale forhold.

Derudover skal det overvejes, om ikke-kommercielt lokalradio og –tv på sigt skal distribueres ved hjælp af radiofrekvenser, eller om distributionen ikke mere hensigtsmæssigt kan finde sted via internettet.  Og det skal i den forbindelse desuden overvejes en omlægning af støtten til lokal-tv, og på sigt måske også lokal radio, så der åbnes mulighed for at støtte disse former for ikke-kommerciel programvirksomhed på internettet.

SAML har som bekendt i flere år ønsket, at der tilskuds- og tilladelsesordningen blev evalueret med henblik på en ændring af systemet, således at der ikke er de samme muligheder for kassetænkning som vi har oplevet gennem de senere år.

Men formuleringerne i Medieaftalen, at der kun skal gives tilskud til stationer som reelt har et publikum og som handler om lokale forhold, er vi noget betænkelige ved.

Spørgsmålet er først og fremmest, hvordan man kan måle om en station reelt har et publikum og hvad der forstås ved lokale forhold?

SAML har givet udtryk for disse betænkeligheder og foreslået, at begrebet lokal forankring bruges i stedet for lokal indhold, idet lokal forankring er et mere objektivt kriterie.

Lokal dialog og debat, dvs. alt der rører sig i lokalområdet, (som ikke nødvendigvis er et geografisk afgrænset område) kan være en måde at fortolke begrebet på. Public access er et andet væsentligt element, samt ikke mindst den rolle og de muligheder den lokale station har.

 

Bevar nutiden for fremtiden

Bevar nutiden for fremtiden

– deltag i Statsbibliotekets i uge 46-indsamling af lokalradio og vær med til at sikre fremtidig forskning i lokalmedier

I år indsamler vi kun lokalradio, da vi har indgået aftale om levering af lokaltv med en ekstern leverandør.

Lokalradio er også kulturarv! Statsbiblioteket har med Lov om pligtaflevering til opgave at indsamle og bevare de danske medier, herunder lokalradio som en del af kulturarven. Lokalradioerne er et vigtigt element i det danske mediebillede. Derfor indsamler Statsbiblioteket alle danske lokalstationer hvert år i uge 46.

Som pligtafleveringsinstitution kan vi selv optage de landsdækkende stationer, men vi har ikke ressourcer til at placere optageudstyr i hele Danmark. Vi håber derfor, at I vil deltage i indsamlingen, når vi kommer til uge 46 i november.

Når tiden nærmer sig, vil vi kontakte jer med nærmere oplysninger om indsamlingen.

Hvis I live streamer jeres udsendelser på internettet, kan i deltage I årets indsamling ved at sende et direkte link til jeres stream, et link til jeres hjemmeside og oplys hvilke tidspunkter I sender i uge 46. Send oplysningerne til lokalradiotv@statsbiblioteket.dk, så sørger vi for at optage jeres udsendelser.

Spørgsmål kan rettes til Lars Lundegaard Olsen, tlf. 89 46 23 87 eller lokalradiotv@statsbiblioteket.dk Når I afleverer jeres udsendelser, er I med til sikre, at det i fremtiden er muligt at formidle og forske i danske lokalradiomedier.

Med venlig hilsen
Lars Lundeskov Olsen
Statsbiblioteket
Victor Albecks Vej 1
8000 Aarhus C
llo@statsbiblioteket.dk

Referat fra Medieseminar

Referat fra Medieseminar

Lørdag den 21. april 2012 arrangerede SAML et medieseminar for alle interesserede.

Seminaret seminaret fandt sted på Højskolen Snoghøj, der ligger smukt ned til Lillebælt.

Det var et velbesøgt seminar med knap 40 deltagere fra mange forskellige radio- og tv-stationer.

Seminaret startede med i alt tre oplæg om mediepolitik i fortid, nutid og fremtid samt et internationalt perspektiv.

Stig Hartvig, redaktør af Tvnyt.com tog i sit oplæg udgangspunkt i opstart af lokale radiostationer i 1983.

Gitte Thomsen, sekretariatsleder redegjorde kort for de ønsker og krav SAML har til et kommende mediepolitisk forlig,

Christer Hederstrøm, styrelsesmedlem i det paneuropæiske Community Media Forum  Europe, CMFE, og i det svenske Radioakademiet og Public Service Råd – talte om ”Udfordringer og muligheder for nærradio og lokalTV ved digitaliseringen og europæiske erfaringer.

Alle tre oplæg blev optaget til radio af Radio Mælkebøtten og til tv af TV-Kolding og de er tilgængelige for fri afbenyttelse på dette link.

Eftermiddagens program bød på 2 work-shops; en hvor Claus Bay fra funk Production viste, hvordan en kommende fælles internetportal for ikke-kommercielle radiostationer kan opbygges, samt hvilke muligheder den kan give de enkelte radiostationer. Ulrik Brinck, teknisk chef på Kanal Plus i Nordsjælland, fortalte om de erfaringer Kanal Plus har med DAB+ og havde til lejligheden medbragt en lille DAB+ sender og modtager.

Den anden work-shop beskæftigede sig med de erfaringer Kanal Syd har gjort sig med opbygning af TV-sendesamvirket efter digitalisering af tv i november 2009 og frem til nu, hvor Kanal Syd har et velfungerende tv-sendesamvirke. Gunnar Thomsen, teknisk ansvarlig for Kanal Syd lagde op til debat.

Seminaret afsluttedes med brain-storming over emnet; Hvordan sikrer vi den lokale forankring i de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer?

Der var blandt deltagerne enighed om, at tilskudsordningen trænger til et eftersyn, og at det fremtidigt må være en betingelse, at der er en lokalforankring før en radio- eller tv-station kan få fuld driftstilskud.

Af de mange bud der kom for at sire dette kan i flæng nævnes;
·        Krav om at bestyrelsesmedlemmer er bosiddende i området,

·        genetablering af lokale / regionale nævn,

·        Mindst 6 måneders selvstændig udsendelsesvirksomhed, før der kan bevilliges tilskud,

·        Se på erfaringer fra andre europæiske lande, 

SAML’s ledelse vil tage disse forslag med, når vi taler med de mediepolitiske ordførere og til kulturministeren samt til Folketingets Kulturudvalg i fbm. de kommende mediepolitiske forhandlinger.

SAML’s samlede oplæg til nyt mediepolitisk forlig kan i sin helhed ses her