Den mediepolitiske aftale

Den mediepolitiske aftale

Som blev indgået af regering sammen med Venstre, Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti den 9. oktober er nu ved at blive indarbejdet i radio- fjernsynsloven.

SAML har indgivet høringssvar som kan læses via dette link. Og det samlede høringsmateriale kan findes her.

Som det fremgår af høringssvaret har vi ikke så mange yderligere bemærkninger end vi tidligere har givet udtryk for.

Vi er stadig af den opfattelse, at puljen til drift af de mange ikke-kommercielle radio- og tv-stationer er alt for lille til at dække det behov, der er for driftsstøtte. I sær efter den seneste udbudsrunde af ledig sendetid på FM-båndet.

I medieaftalen indgår bl.a. at Kulturstyrelsen skal igangsætte et udredningsarbejde, der skal udmunde i konkrete forslag til en nyordning af tilskuds- og tilladelsessystemet under involvering af repræsentanter fra lokalradio- og tv-branchen samt brugersiden.

Dette arbejde er startet ved, at Kulturstyrelsen har indbudt til rundbordssamtaler, hvor formålet var at få input til hvordan tilskuds- og tilladelsessystemet kan ændres. Det er i medieaftalen bestemt, at der fremover kun gives støtte til programvirksomhed, som reelt har et publikum, og som handler om lokale forhold.

Derudover skal det overvejes, om ikke-kommercielt lokalradio og –tv på sigt skal distribueres ved hjælp af radiofrekvenser, eller om distributionen ikke mere hensigtsmæssigt kan finde sted via internettet.  Og det skal i den forbindelse desuden overvejes en omlægning af støtten til lokal-tv, og på sigt måske også lokal radio, så der åbnes mulighed for at støtte disse former for ikke-kommerciel programvirksomhed på internettet.

SAML har som bekendt i flere år ønsket, at der tilskuds- og tilladelsesordningen blev evalueret med henblik på en ændring af systemet, således at der ikke er de samme muligheder for kassetænkning som vi har oplevet gennem de senere år.

Men formuleringerne i Medieaftalen, at der kun skal gives tilskud til stationer som reelt har et publikum og som handler om lokale forhold, er vi noget betænkelige ved.

Spørgsmålet er først og fremmest, hvordan man kan måle om en station reelt har et publikum og hvad der forstås ved lokale forhold?

SAML har givet udtryk for disse betænkeligheder og foreslået, at begrebet lokal forankring bruges i stedet for lokal indhold, idet lokal forankring er et mere objektivt kriterie.

Lokal dialog og debat, dvs. alt der rører sig i lokalområdet, (som ikke nødvendigvis er et geografisk afgrænset område) kan være en måde at fortolke begrebet på. Public access er et andet væsentligt element, samt ikke mindst den rolle og de muligheder den lokale station har.

 

Bevar nutiden for fremtiden

Bevar nutiden for fremtiden

– deltag i Statsbibliotekets i uge 46-indsamling af lokalradio og vær med til at sikre fremtidig forskning i lokalmedier

I år indsamler vi kun lokalradio, da vi har indgået aftale om levering af lokaltv med en ekstern leverandør.

Lokalradio er også kulturarv! Statsbiblioteket har med Lov om pligtaflevering til opgave at indsamle og bevare de danske medier, herunder lokalradio som en del af kulturarven. Lokalradioerne er et vigtigt element i det danske mediebillede. Derfor indsamler Statsbiblioteket alle danske lokalstationer hvert år i uge 46.

Som pligtafleveringsinstitution kan vi selv optage de landsdækkende stationer, men vi har ikke ressourcer til at placere optageudstyr i hele Danmark. Vi håber derfor, at I vil deltage i indsamlingen, når vi kommer til uge 46 i november.

Når tiden nærmer sig, vil vi kontakte jer med nærmere oplysninger om indsamlingen.

Hvis I live streamer jeres udsendelser på internettet, kan i deltage I årets indsamling ved at sende et direkte link til jeres stream, et link til jeres hjemmeside og oplys hvilke tidspunkter I sender i uge 46. Send oplysningerne til lokalradiotv@statsbiblioteket.dk, så sørger vi for at optage jeres udsendelser.

Spørgsmål kan rettes til Lars Lundegaard Olsen, tlf. 89 46 23 87 eller lokalradiotv@statsbiblioteket.dk Når I afleverer jeres udsendelser, er I med til sikre, at det i fremtiden er muligt at formidle og forske i danske lokalradiomedier.

Med venlig hilsen
Lars Lundeskov Olsen
Statsbiblioteket
Victor Albecks Vej 1
8000 Aarhus C
llo@statsbiblioteket.dk

Referat fra Medieseminar

Referat fra Medieseminar

Lørdag den 21. april 2012 arrangerede SAML et medieseminar for alle interesserede.

Seminaret seminaret fandt sted på Højskolen Snoghøj, der ligger smukt ned til Lillebælt.

Det var et velbesøgt seminar med knap 40 deltagere fra mange forskellige radio- og tv-stationer.

Seminaret startede med i alt tre oplæg om mediepolitik i fortid, nutid og fremtid samt et internationalt perspektiv.

Stig Hartvig, redaktør af Tvnyt.com tog i sit oplæg udgangspunkt i opstart af lokale radiostationer i 1983.

Gitte Thomsen, sekretariatsleder redegjorde kort for de ønsker og krav SAML har til et kommende mediepolitisk forlig,

Christer Hederstrøm, styrelsesmedlem i det paneuropæiske Community Media Forum  Europe, CMFE, og i det svenske Radioakademiet og Public Service Råd – talte om ”Udfordringer og muligheder for nærradio og lokalTV ved digitaliseringen og europæiske erfaringer.

Alle tre oplæg blev optaget til radio af Radio Mælkebøtten og til tv af TV-Kolding og de er tilgængelige for fri afbenyttelse på dette link.

Eftermiddagens program bød på 2 work-shops; en hvor Claus Bay fra funk Production viste, hvordan en kommende fælles internetportal for ikke-kommercielle radiostationer kan opbygges, samt hvilke muligheder den kan give de enkelte radiostationer. Ulrik Brinck, teknisk chef på Kanal Plus i Nordsjælland, fortalte om de erfaringer Kanal Plus har med DAB+ og havde til lejligheden medbragt en lille DAB+ sender og modtager.

Den anden work-shop beskæftigede sig med de erfaringer Kanal Syd har gjort sig med opbygning af TV-sendesamvirket efter digitalisering af tv i november 2009 og frem til nu, hvor Kanal Syd har et velfungerende tv-sendesamvirke. Gunnar Thomsen, teknisk ansvarlig for Kanal Syd lagde op til debat.

Seminaret afsluttedes med brain-storming over emnet; Hvordan sikrer vi den lokale forankring i de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer?

Der var blandt deltagerne enighed om, at tilskudsordningen trænger til et eftersyn, og at det fremtidigt må være en betingelse, at der er en lokalforankring før en radio- eller tv-station kan få fuld driftstilskud.

Af de mange bud der kom for at sire dette kan i flæng nævnes;
·        Krav om at bestyrelsesmedlemmer er bosiddende i området,

·        genetablering af lokale / regionale nævn,

·        Mindst 6 måneders selvstændig udsendelsesvirksomhed, før der kan bevilliges tilskud,

·        Se på erfaringer fra andre europæiske lande, 

SAML’s ledelse vil tage disse forslag med, når vi taler med de mediepolitiske ordførere og til kulturministeren samt til Folketingets Kulturudvalg i fbm. de kommende mediepolitiske forhandlinger.

SAML’s samlede oplæg til nyt mediepolitisk forlig kan i sin helhed ses her